Όροι Διαγωνισμών.


Η Ιστοσελίδα Χαμογελάκια, διοργανώνει τον εκάστοτε διαγωνισμό, σε συνεργασία με την εταιρεία που παρέχει κάθε φορά το δώρο.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί το «Επιστηονικό Ιστότοπο», και να συμπληρώσει τη φόρμα διαγωνισμού.

Η συμμετοχή πρέπει να είναι εντός του χρονικού διαστήματος που υλοποιείται ο διαγωνισμός Συμμετοχές που υποβάλλονται πριν ή/και μετά από τη συγκεκριμένη περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή. Σε διαφορετική περιπτωση η συμμετοχή τους απορρίπτεται.

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό.

Στον κάθε συμμετέχοντα αναλογεί μόνο μια συμμετοχή, όσες φορές και αν πάρει μέρος.

Σε κάθε περίπτωση ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή μετά από σύντμηση της χρονικής του διάρκειας, οι συμμετοχές δεν ισχύουν.

Η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον «Επιστημονικό Ιστότοπο Χαμογελάκια» και στο Facebook "ΧΑΜΟΓΕΛΑΚΙΑ".

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν σχετικά με τα αποτελέσματα και τη διαδικασία παραλαβής των δώρων τους εντός των επόμενων 24 ωρών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητείται από τους νικητές να απαντήσουν με email ότι αποδέχονται το δώρο εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση μη απάντησής τους στο σχολνικό αυτό περιθώριο των 48 ωρών, το δώρο τους ακυρώνεται και περνάει στον πρώτο επιλαχόντα.

Μετά από μια εβδομάδα το δικαίωμα παραλαβής δώρου του αρχικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των διοργανωτριών εταιριών στις περιπτώσεις μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκηση των δώρων για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή άμεσου μηνύματος) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλο.

Τα δώρα που θα παραδοθούν -κατά τους παρόντες όρους- παρέχονται από τις εταιρείες που τα προσφέρουν, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι των διοργανωτριών εταιριών.

Ο έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια.

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι διοργανώτριες εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι διοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η ευθύνη έγκειται στην εταιρεία η οποία προσφέρει τα εκάστοτε δώρα.